TRIỆU TỬ LONG - TRIỆU VÂN

Triệu Vân (168-229), tên tự là Tử Long, hoặc là Triệu Tử Long là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, với Lưu Bị là Hoàng đế đầu tiên. Ông được phong chức Hổ uy tướng quân và đứng thứ 3 trong Ngũ hổ tướng nhà Thục.

Võ thần TRIỆU TỬ LONG

Triệu Vân (168-229), tên tự là Tử Long, hoặc là Triệu Tử Long là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, với Lưu Bị là Hoàng đế đầu tiên. Ông được phong chức Hổ uy tướng quân và đứng thứ 3 trong Ngũ hổ tướng nhà Thục.